Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Sinds 1 januari 2015 is de lokale deken de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient door de advocaat te worden gemeld bij de FIU (de Financial Intelligence Unit Nederland).

De Wwft is van toepassing op advocatenkantoor en advocaten, voor zover er zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies wordt gegeven of bijstand wordt verleend bij:

Het aan- of verkopen van registergoederen;
Het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
Het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
Het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
Werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van belastingadviseurs; of
Het vestigen van een recht op hypotheek op een registergoed.

De Wwft is ook van toepassing op advocaten en advocatenkantoren voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps-of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie (artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, onder 2º).

Opgemerkt dient te worden dat de Wwft niet van toepassing is op advocatenkantoren of advocaten voor zover zij voor cliënten werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijstaan in een strafzaak.

Kocabas & Guler Advocaten verricht in beginsel geen werkzaamheden waarop de Wwft van toepassing is. Voor zover de Wwft toch van toepassing zou zijn op bepaalde  werkzaamheden van Kocabas & Guler Advocaten dan kan een advocaat verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL), zoals hierboven vermeld. Op grond van de regels van de Wwft mag de betreffende advocaat of iemand anders van Kocabas & Guler Advocaten een opdrachtgever niet op de hoogte brengen van een dergelijke melding.

Download de brochure

CategoryLegal Advice