Algemene voorwaarden Kocabas & Güler Advocaten

Kocabas & Güler Advocaten is een kantoor, opgericht door mr. E. Kocabas-Güler en mr. T. Kocabas


Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking, tussen Kocabas & Güler Advocaten en een wederpartij.
 • Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Kocabas & Güler Advocaten werkzaam is, ieder die door Kocabas & Güler Advocaten wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Kocabas & Güler Advocaten aansprakelijk is of kan zijn.

Opdrachten

 • Alle opdrachten worden door Kocabas & Güler Advocaten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
 • Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Kocabas & Güler Advocaten, niet tot een resultaatsverplichting. Kocabas & Güler Advocaten zal zich inspannen om het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 • Kocabas & Güler Advocaten handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Kocabas & Güler Advocaten.
 • De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig en volledig te verstrekken.
 • De opdrachtgever vrijwaart Kocabas & Güler Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Kocabas & Güler Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Honorarium en kosten

 • De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Kocabas & Güler Advocaten een honorarium exclusief BTW en 6% kantooropslag verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met Kocabas & Güler Advocaten gemaakte afspraken een vooraf vast overeengekomen honorarium.
 • Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten.
 • Kocabas & Güler Advocaten is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 • Daarenboven is de opdrachtgever aan Kocabas & Güler Advocaten een vergoeding verschuldigd wegens de door Kocabas & Güler Advocaten gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Kocabas & Güler Advocaten in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten in verband met informatie uit openbare registers (niet limitatief opgesomd).
 • Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Kocabas & Güler Advocaten gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Kocabas & Güler Advocaten met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend.
 • Naast voornoemd voorschot brengt Kocabas & Güler Advocaten periodiek, in beginsel één keer per maand, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden. Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is Kocabas & Güler Advocaten gerechtigd dit honorarium op voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 • Alle factuurbedragen zijn exclusief BTW.
 • Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is Kocabas & Güler Advocaten gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens v met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

Betalingen

 • De declaraties dienen door de cliënt binnen veertien dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Dat is ook de termijn waarbinnen u vragen en eventuele reclamaties schriftelijk kunt indienen. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is het kantoor gerechtigd ingaande op de 15e dag de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen, verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Alle in geval van niet tijdige betaling van een declaratie gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.
 • De van de opdrachtgever ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.
 • De opdrachtgever machtigt het kantoor en de Stichting beheer Derden gelden hierbij onherroepelijk om tot verrekening van declaraties met betrekking tot enige zaak, die bij het kantoor in behandeling is van hem met de bij de Stichting beschikbare saldi over te gaan.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps -) aansprakelijkheid verzekeringen van het kantoor wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één maal het door het kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en exclusief omzetbelasting, tot een maximum van €50.000,–.
 • v is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 • De opdrachtgever vrijwaart Kocabas & Güler Advocaten tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de kant van Kocabas & Güler Advocaten.
 • v blijft enige en uitsluitend auteursgerechtigde betreffende alle door Kocabas & Güler Advocaten opgestelde en /of aan de cliënt of derden verschafte stukken en dergelijke.
 • Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij Kocabas & Güler Advocaten ingediende, schriftelijk gemotiveerde klacht.
 • Alle aanspraken van de cliënt vervallen door verloop van een jaar na de beëindiging van de werkzaamheden waarop de aanspraken betrekking hebben.

Inschakeling derden

 • Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht de inschakeling van derden wenselijk of noodzakelijk is, zal hiertoe zoveel mogelijk tevoren overlegd worden met de cliënt. Bij de keuze van deze derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Kocabas & Güler Advocaten is echter niet aansprakelijk voor fouten van deze derden of tekortkomingen in de nakoming van hun verbintenissen.

Wijziging van algemene voorwaarden

 • Kocabas & Güler Advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Archivering

 • Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Kocabas & Güler Advocaten gedurende minimaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Toepasselijk recht

 • Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
 • Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Den Haag, Januari 2013